1.  

 2.  
   

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 8.  

 9.  

 10.  

 11.  

 12.  
   

 13.  

 14. Toshiaki Kanayama, Dotou / Years of Violent Change (Scream of Outrage/ Years of Violent Change), Self Published, Tokyo, 1970.

  (Source: shihlun)

   

 15.