1.  
   

 2.  

 3.  
   

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 8.  

 9.  

 10.  

 11.  

 12.  

 13.  
   

 14.  

 15. Toshiaki Kanayama, Dotou / Years of Violent Change (Scream of Outrage/ Years of Violent Change), Self Published, Tokyo, 1970.

  (Source: shihlun)